FITXA NÚM. 40.1 2017-2021

Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la Inserció per a persones destinatàries de la renda Garantida de ciutadania 2017-2021

Programa : Contracte programa 2017-2021. Fitxa núm 40 Serveis laborals especialitzats d’orientació , acompanyament i suport a la inserció. 

Destinataris/àries: Persones en risc d’exclusió( persones destinatàries de la renda mínima  d’inserció)

Objectius:

  Potenciar les capacitats de les persones mitjançant el coneixements tècnics , l’habituació sociolaboral i la determinació de prioritats adequades  a llurs possibilitats i a les del mercat de treball

Accions:

  - Acompanyar les persones  en l’elaboració dels seu pla individual d’inserció i recerca de feina

  - Millorar les competències personals, professionals i tècniques i l’accessibilitat al mercat de treball

  - Promocionar actuacions de prospecció  i practiques no laborals