Política de privacitat

Política de privacitat

El CFO de l'Ajuntament de Tortosa posa en coneixement dels usuaris de la seva aplicació informàtica la política duta a terme pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte i ús de l'aplicació informàtica de l'Agència de Col·locació, autoritzada amb número 0900000148, per contactar amb Ajuntament de Tortosa, així com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a l'Ajuntament de Tortosa.

 

1.Identificació del responsable del fitxer L'Ajuntament de Tortosa, amb CIF P4315700G, informa a la persona usuària de la seva aplicació informàtica d'Agència de Col·locació de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals denominat Gestió de serveis municipals, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l'usuari li comunica a fi de gestionar la seva sol·licitud. 

2.Actualització de les polítiques L'Ajuntament de Tortosa modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per adequar-la a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de dades o objecte legítim. Qualsevol modificació d'aquesta política, no obstant l'anterior, serà publicada i advertida en l'aplicació informàtica de Ajuntament de Tortosa i en la política mateixa. Per tot l'anterior, Ajuntament de Tortosa recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que s'hi efectuïn. 

 

3.Finalitat del fitxer L'Ajuntament de Tortosa sol·licita en la seva aplicació informàtica dades per a la gestió de l'Agència de Col·locació, per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari a Ajuntament de Tortosa a través de la seva aplicació informàtica únicament es pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei d'aquesta Agència de Col·locació, per posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Tortosa, atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit per a la finalitat del fitxer. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa a l'usuari que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: intermediació laboral a la recerca de feina i el seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional.

 

4.Consentiment S'informa que quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb Ajuntament de Tortosa, i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació a l'Ajuntament de Tortosa, indicant altres dades personals, dit usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Ajuntament de Tortosa, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, l'Ajuntament de Tortosa informa que, si l'usuari, envia un correu electrònic o comunica a l'Ajuntament de Tortosa seves dades personals per raó del càrrec que ocupa en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i / o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte a l'empresa-, s'entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Ajuntament de Tortosa, amb les finalitats establertes anteriorment.

 

5.Identificació dels destinataris respecte dels que l'Ajuntament de Tortosa tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers
L'Ajuntament de Tortosa únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, organismes o Agències de Col·locació autoritzades, en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada matèria i en cada moment.

 

Igualment l'Ajuntament de Tortosa posa en coneixement de l'usuari que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant-li de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau, quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.

 

6.Qualitat de les dades L'Ajuntament de Tortosa adverteix l'usuari que excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers o a Ajuntament de Tortosa, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents.

7.Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat de les dades per Ajuntament de Tortosa En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat

S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat


8.Ús de formularis per a la recollida de dades personals per Ajuntament de Tortosa: Inclou una clàusula en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal, com el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin.

 

9.Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals L'Ajuntament de Tortosa informa a l'usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Document de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. Igualment Ajuntament de Tortosa garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.