Registre de Sol·licitant

Registre del perfil de Sol·licitant en la Agencia de Colocación

Dades d'accés

Escrigui un correu electrònic i una contrasenya per a accés al seu perfil en la Agencia de Colocación


Dades bàsiques

Escrigui les seves dades personals com a Sol·licitant d'Ocupació


Situació actual

Actualment es troba en alguna de les següents situacions? (Marqui les caselles corresponents)


Dades de contacte i residència actual


Nivell Formatiu i AcadèmicCursos d'interes

Seleccionar curs per al qual es vol fer la preinscripció. Per completar la inscripció cal que passis per les oficines del CFO per signar la inscripció al curs

Estudis finalitzats

Estudis finalitzats i o reconeguts pel sistema educatiu.

Política de Protecció de Dades


Les dades personals facilitades en aquest formulari gaudeixen de la protecció del REGLAMENT 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i el responsable del seu tractament és Ajuntament de Tortosa, com a Agència de Col·locació Privada amb número de identificació {Codi}, a qui declaro l'exactitud i la veracitat de les dades proporcionades i autoritze en el marc de l'execució del contracte entre les parts i del seu consentiment, durant un període indefinit, amb les següents finalitats respectivament:

  • La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades. A aquest efecte les dades es poden transmetre a qualsevol empresa que presenti oferta de treball amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Alhora podran ser transmesos entre les diferents agències de col·locació que ho sol·licitin, al Sistema Nacional d'Ocupació i els Serveis Públics Estatals de les diferents comunitats autònomes.
  • Ús en matèria d'accions d'inserció i formació que puguin ser dutes a terme per l'Agència de Col·locació o per les altres agències de col·locació que ho necessitin.
  • Rebre comunicacions via correu electrònic, SMS o Apps de missatgeria amb el propòsit d'informar-me de l'estat del perfil, ofertes o formació.

Declaro conèixer i entendre que les dades seran utilitzades exclusivament per a la finalitat anteriorment esmentada. Si desitja exercir els seus drets de Transparència, Informació, Accés, Rectificació, Supressió o Dret a l'Oblit, podeu entrar amb el seu compte i gestionar el seu perfil des d'aquesta aplicació, o dirigir-se per escrit al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa , a la Plaça d'Espanya s / n 43500 Tortosa, o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat. S'informa que también podeu de presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@tortosa.cat.