I Jornada sobre concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació