Registre d'Empreses

Inicio: viernes, 30 de diciembre de 2016

Dades personals

Introdueixi les seves Dades Personals com a contacte Administratiu de l'Empresa en la Agencia de Colocación


Dades d'accés

Escrigui un correu electrònic i una contrasenya per a accés al perfil d'Administrador de la seva Empresa en la Agencia de Colocación


Dades de l'Empresa

Nom Comercial, Raó Social, Domicili i dades administratives i de contacte de l'Empresa


Política de Protecció de Dades


Les dades personals contingudes en aquest registre gaudeixen de la protecció prevista per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Declaro l'exactitud i la veracitat de les dades que conté aquest formulari i autoritzo a Ajuntament de Tortosa com Centre de formació i  Agència de Col·locació amb nombre d'identificació 0900000148, al tractament i comunicació dels mateixos amb les següents finalitats:

La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades. A aquest efecte les dades podran transmetre's a qualsevol sol·licitant d'ocupació amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Al mateix temps les dades podran ser transmesos entre les diferents Agències de Col·locació que ho sol·licitin i els diferents serveis públics estatals i de les diferents comunitats autònomes.

El seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional que puguin ser dutes a terme pel nostre centre de formació i  la nostra Agència de Col·locació o per les altres Agències de Col·locació que ho requereixin.

 De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Gestió de serveis municipals”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.