Registre d'Empreses

Registre del perfil d'empresa en la Agencia de Colocación

Dades personals

Introdueixi les seves Dades Personals com a contacte Administratiu de l'Empresa en la Agencia de Colocación


Dades d'accés

Escrigui un correu electrònic i una contrasenya per a accés al perfil d'Administrador de la seva Empresa en la Agencia de Colocación


Dades de l'Empresa

Nom Comercial, Raó Social, Domicili i dades administratives i de contacte de l'Empresa


Política de Protecció de Dades


Les dades personals facilitades en aquest formulari gaudeixen de la protecció del REGLAMENT 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i el responsable del seu tractament és Ajuntament de Tortosa, com a Agència de Col·locació Privada amb número de identificació {Codi}, a qui declaro l'exactitud i la veracitat de les dades proporcionades i autoritze en el marc de l'execució del contracte entre les parts i del seu consentiment, durant un període indefinit, amb les següents finalitats respectivament:

  • La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades. A aquest efecte les dades es poden transmetre a qualsevol candidat amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Alhora podran ser transmesos entre les diferents agències de col·locació que ho sol·licitin, al Sistema Nacional d'Ocupació i els Serveis Públics Estatals de les diferents comunitats autònomes.
  • Ús en matèria d'accions d'inserció i formació que puguin ser dutes a terme per l'Agència de Col·locació o per les altres agències de col·locació que ho necessitin. 
  • Rebre comunicacions via correu electrònic, SMS o Apps de missatgeria amb el propòsit d'informar-me de l'estat del perfil, ofertes o formació,
Declaro conèixer i entendre que les dades seran utilitzades exclusivament per a la finalitat anteriorment esmentada. Si desitja exercir els seus drets de Transparència, Informació, Accés, Rectificació, Supressió o Dret a l'Oblit, podeu entrar amb el seu compte i gestionar el seu perfil des d'aquesta aplicació, o dirigir-se per escrit al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa , a la Plaça d'Espanya s / n 43500 Tortosa, o Bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat. S'informa que también podeu de presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@tortosa.cat.