Política de privacitat

L'agència de col.locació

El CFO de l'Ajuntament de Tortosa posa a coneixement de les persones usuàries de la seva aplicació informàtica, la política portada a terme respecte al tractament i protecció de les daes de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte i ús de l'aplicació informàtica de l'Agència de col.locació autoritzada amb número 0900000148 per a contractar amb l'Ajuntament de Tortosa, aixó com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a l'Ajuntament de Tortosa.

 1. Identificació de la persona responsable del fitxer
  Ajuntament de Tortosa, prevista del CIF P4315700G, informa a la persona usuària i clientela, de la seva aplicació informàtica d'Agència de col.locació de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals denominat {NombreFichero}, degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que la persona usuària li comunica amb la finalitat de gestionar la seva sol.licitud.
 2. Actualització de les polítiques
  L'Ajuntament de Tortosamodificarà, sense avís previ, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per adequar-la a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar esmentada política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de qualsevol modificació d'aquesta política no obstant tot l'esmentat anteriorment, serà publicada i advertida en l'a`plicació informàtica de l'Ajuntament de Tortosa i en la política de la mateixa. Per tot l'esmentat, l'Ajuntament de Tortosa recomana ales persones usuàries la lectura periòdica d'aquestes polítiques amb la finalitat de poder conèixer els canvis que en les mateixes s'efectuïn.
 3. Finalitat del fitxer
  l'Ajuntament de Tortosa sol.licita en la seva aplicació informàtica, dades per a la gestió de l'Agència de col.locació; per tant, la comunicació de dades personals per la persona usuària a l'Ajuntament de Tortosa a través de la seva aplicació informàtica únicament pot entendre's que tingrà lloc quan aquests, voluntàriament, utilitzin el servei de l'esmentada Agència de Col.locació, per posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Tortosa, donat que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit per  a la finalitat del fitxer. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa a la persona usuària que el tractament de les daeds es realitza amb les següents finalitats: intermediació laboral per a la cerca de feina i el seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional.
 4. Consentiment
  S'informa que quan la persona usuària no mantingui relacions comercials amb l'Ajuntament de Tortosa, i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació a l'Ajuntament de Tortosa, indicant altres dades personals, aquesta persona usuària estarà donant el seu consentiment lliure, inequioc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per l'Ajuntament de Tortosa, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

  Als mateixos efectes, l'Ajuntament de Tortosa informaque si la persona usuària envia un correu electrònic o comunica a l'Ajuntament de Tortosa les seves dades personals a raó del càrrec que ocupa en una empresa, ja sigui com a administrador/a, gerent, representant o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en l'empresa, s'entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per l'Ajuntament de Tortosa, amb les finalitats establertes anteriorment.
 5. Identificació de les persones destinatàries respecte de les que l'Ajuntament de Tortosa tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de terceres persones
  L'Ajuntament de Tortosa únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques, Organismes o Agència de col.locació Autoritzades, en els casos que així es requereixi d'acord amb la Legislació vigent en cada matèria i en cada moment.

  Igualment l'Ajuntament de Tortosa posa en coneixement de la persona usuària, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de ralitzar, serà posada en el seu coneixement quan aixó ho prevegi la LOPD, informant de mode exprés, precís i inequívoc de les persones destinatàries de la informació, de la finalitat a la qual es destinaran les dades i de la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol.licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a la persona usuària.

  No obstantaixò, l'Ajuntament de Tortosa informa a la persona usuària que qualsevol tractament de dads personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tortosa solament és responsable i garantitza la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol.liciti a la persona usuària a través de la seva aplicació informàtica.
 6. Qualitat de les dades
  L'Ajuntament de Tortosa adverteix a la persona usuària que malgrat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap perosna usuària pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa la persona usuària en tot moment, haurà de tenir en compte que, solament pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i vertaders. A tal efecte, la persona usuària serà la única responsable davant de qualsevol dany, directe o indirecte que causi a terceres persones o a l'Ajuntament de Tortosa, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, inadequades o impertinents. Igualment la persona usuària que utilitzi les dades personals d'una tercera persona, respondrà davant d'aquesta de l'obligació d'informació establerta en l'article 5.4 de la LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recabades de la pròpia persona interessada i de les conseqüències de no haver-la informat.
 7. Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel.lació de les dades per l'Ajuntament de Tortosa. Informa a la persona usuària de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant la sol.licitud escrita dirigida a l'Ajuntament de Tortosa en la següent adreça: Carrer Nova Estació 21, o a través de l'adreça electrònic cfo.tortosa@tortosa.cat.
 8. Uso de formularios para la recogida de datos personales por Ayuntamiento de Tortosa
  Inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter persona d'acord amb l'article 5 de la LOPD, tals como el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que li siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es porten a terme i el consentiment per als tractament de dades de caràcter personal que es realitzin.
 9. Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals
  l'Ajuntament de Tortosa informa a la persona usuària que, de conformitat amb el que es diposa a la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives per sa garantitzar la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, havent tingut en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats. Igualment, l'Ajuntament de Tortosa  garantitza a la persona usuària el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals de le spersones usuàries i del deure de guardar-les.