Política de privacitat

Política de privacitat

El CFO de l'Ajuntament de Tortosa posa en coneixement dels usuaris de la seva aplicació informàtica, la política duta a terme pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte i ús de l'aplicació informàtica de l'Agència de Col·locació autoritzada amb número 0900000148 per contactar amb Ajuntament de Tortosa, així com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a l'Ajuntament de Tortosa.

1.Identificació del responsable del fitxer Ajuntament de Tortosa., amb CIF P4315700G, informa a la persona usuària, de la seva aplicació informàtica d'Agència de Col·locació, de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals denominat {nom_fitxer}, degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l'usuari li comunica a fi de gestionar la seva sol·licitud. 

2.Actualització de les polítiques Ajuntament de Tortosa modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de dades o objecte legítim. Qualsevol modificació d'aquesta política no obstant l'anterior, serà publicada i advertida en l'aplicació informàtica de Ajuntament de Tortosa i en la política mateixa. Per tot l'anterior, Ajuntament de Tortosa recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que en les mateixes s'efectuïn. 

3.Finalitat del fitxer Ajuntament de Tortosa sol·licita en la seva aplicació informàtica, dades per a la gestió de l'Agència de Col·locació, per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari a Ajuntament de Tortosa a través de la seva aplicació informàtica únicament es pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei d'aquesta Agència de Col·locació, per posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Tortosa, atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit per a la finalitat del fitxer. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa a l'usuari que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: intermediació laboral a la recerca de feina i el seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional.

4.Consentiment S'informa que quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb Ajuntament de Tortosa, i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació a l'Ajuntament de Tortosa, indicant altres dades personals, dit usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Ajuntament de Tortosa, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, Ajuntament de Tortosa informa que, si l'usuari, envia un correu electrònic o comunica a l'Ajuntament de Tortosa seves dades personals per raó del càrrec que ocupa en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i / o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte a l'empresa-, s'entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Ajuntament de Tortosa, amb les finalitats establertes anteriorment.

5.Identificació dels destinataris respecte dels que l'Ajuntament de Tortosa tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers
L'Ajuntament de Tortosa únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, organismes o Agències de Col·locació autoritzades, en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada matèria i en cada moment.

Igualment l'Ajuntament de Tortosa posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant-li de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau, quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.

No obstant això, l'Ajuntament de Tortosa informa a l'usuari que qualsevol tractament de dades personals, es subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementaria i de desenvolupament. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tortosa només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti l'usuari a través de l'aplicació informática.

6.Qualitat de les dades El Ajuntament de Tortosa adverteix a l'usuari, que excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals , exactes i veritables. A aquests efectes, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers oa Ajuntament de Tortosa, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta a l'article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides del propi interessat, i / o de les conseqüències de no haver-li informado.

7.Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades per Ajuntament de Tortosa:Informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Ajuntament de Tortosa a la següent adreça: Carrer Nova Estació 21 43500 Tortosa - Tarragona, o mitjançant el següent correu cfo.tortosa@tortosa.cat.

8.Ús de formularis per a la recollida de dades personals per Ajuntament de Tortosa: Inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5 de la LOPD, com el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin.

9.Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals Ajuntament de Tortosa: informa a l'usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de Mesures de seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment Ajuntament de Tortosa garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.