Registre de Sol·licitant

Persones en actiu o en situació d'atur que tinguin una idea de negoci i necessitin ajuda: informació, assessorament, finançament, entre altres

Dades d'accés

Escrigui un correu electrònic i una contrasenya per a accés al seu perfil en la Agencia de Colocación


Dades bàsiques

Escrigui les seves dades personals com a Sol·licitant d'Ocupació


Situació actual

Actualment es troba en alguna de les següents situacions? (Marqui les caselles corresponents)


Dades de contacte i residència actual


Nivell Formatiu i AcadèmicCursos d'interes

Seleccionar curs per al qual es vol fer la preinscripció

Política de Protecció de Dades


Les dades personals continguts en aquest currículum gaudeixen de la protecció prevista per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Declaro l'exactitud i la veracitat de les dades que conté aquest currículum i autoritzo a l CFO Ajuntament de Tortosa com Centre de formació i com  Agència de Col·locació amb nombre d'identificació 0900000148, al tractament i comunicació dels mateixos amb les següents finalitats:

La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades i que responguin al meu perfil professional. A aquest efecte les dades podran transmetre's a qualsevol empresa oferent amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Al mateix temps les dades podran ser transmesos entre les diferents Agències de Col·locació que ho sol·licitin i els diferents serveis públics estatals i de les diferents comunitats autònomes.

El seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional que puguin ser dutes a terme pel nostre centre de formació i la nostra Agència de Col·locació o per les altres Agències de Col·locació que ho requereixin.

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Gestió de serveis municipals”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.