Registro de Emprendedores/as

Registro del perfil de Emprendedor/a en la Agencia de Colocación

Datos Personales

Introduzca sus Datos Personales para registrarse como Emprendedor/a en la Agencia de Colocación


Datos de Acceso

Escriba un correo electrónico y una contraseña para acceso al perfil de Emprendedor/a en la Agencia de Colocación


Política de Protección de Datos


En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb aquest document s'autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Gestió de serveis municipals, responsabilitat de AJUNTAMENT DE TORTOSA, i seu social a la Plaça d'Espanya, s/n 43500 Tortosa

La finalitat d’aquest tractament  és la intermediació laboral a la recerca de feina i el seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, excepte la realització de cessions o comunicacions de dades que hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, organismes o Agències de Col·locació autoritzades, en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada matèria i en cada moment, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. 

En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa, a la Plaça d'Espanya s/n 43500 Tortosa, o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat

S’informa que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@tortosa.cat