Registro de Emprendedores

Página no encontrada

Datos Personales

Introduzca sus Datos Personales para registrarse como Emprendedor en la Agencia de Colocación


Datos de Acceso

Escriba un correo electrónico y una contraseña para acceso al perfil de Emprendedor en la Agencia de Colocación


Política de Protección de Datos


Les dades personals facilitades en aquest formulari gaudeixen de la protecció del REGLAMENT 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i el responsable del seu tractament és Ajuntament de Tortosa, com a Agència de Col·locació Privada amb número de identificació {Codi}, a qui declaro l'exactitud i la veracitat de les dades proporcionades i autoritze en el marc de l'execució del contracte entre les parts i del seu consentiment, durant un període indefinit, amb les següents finalitats respectivament:

  • La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades. A aquest efecte les dades es poden transmetre a qualsevol candidat amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Alhora podran ser transmesos entre les diferents agències de col·locació que ho sol·licitin, al Sistema Nacional d'Ocupació i els Serveis Públics Estatals de les diferents comunitats autònomes.
  • Ús en matèria d'accions d'inserció i formació que puguin ser dutes a terme per l'Agència de Col·locació o per les altres agències de col·locació que ho necessitin. 
  • Rebre comunicacions via correu electrònic, SMS o Apps de missatgeria amb el propòsit d'informar-me de l'estat del perfil, ofertes o formació,
Declaro conèixer i entendre que les dades seran utilitzades exclusivament per a la finalitat anteriorment esmentada. Si desitja exercir els seus drets de Transparència, Informació, Accés, Rectificació, Supressió o Dret a l'Oblit, podeu entrar amb el seu compte i gestionar el seu perfil des d'aquesta aplicació, o dirigir-se per escrit al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa , a la Plaça d'Espanya s / n 43500 Tortosa, o Bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat. S'informa que también podeu de presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@tortosa.cat.