Registro de Emprendedores

Registro del perfil de Emprendedor en la Agencia de Colocación

Datos Personales

Introduzca sus Datos Personales para registrarse como Emprendedor en la Agencia de Colocación


Datos de Acceso

Escriba un correo electrónico y una contraseña para acceso al perfil de Emprendedor en la Agencia de Colocación


Política de Protección de Datos


Les dades personals contingudes en aquest registre gaudeixen de la protecció prevista per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Declaro l'exactitud i la veracitat de les dades que conté aquest formulari i autoritzo a Ajuntament de Tortosa com Centre de formació i  Agència de Col·locació amb nombre d'identificació 0900000148, al tractament i comunicació dels mateixos amb les següents finalitats:

La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades. A aquest efecte les dades podran transmetre's a qualsevol sol·licitant d'ocupació amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Al mateix temps les dades podran ser transmesos entre les diferents Agències de Col·locació que ho sol·licitin i els diferents serveis públics estatals i de les diferents comunitats autònomes.

El seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional que puguin ser dutes a terme pel nostre centre de formació i  la nostra Agència de Col·locació o per les altres Agències de Col·locació que ho requereixin.

 De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Gestió de serveis municipals”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.