Dinamitzador/a juvenil joves inscrits Garantia Juvenil

Publicada: martes, 21 de noviembre de 2017

Tornar a ofertes

Descripció


Oferta pública per a la contractació en règim laboral temporal de Joves inscrits al Programa Garantia Juvenil. Es requereix dinamitzador/a juvenil contractat mitjançant contracte laboral temporal a temps complert categoria B en la modalitat d’obra o servei determinat d’una durada de 6 mesos. Titulació requerida de Cicle Formatiu de Grau Superior integrador social, animador sociocultural, educació infantil, mediació comunicativa o promoció a la igualtat de gènere. Inscripcions al procés de selecció a l’OTG de Tortosa fins al dia dijous 23 de novembre de 2017 a les 14.00.

Vacants


1

Contingut


BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 5 TÈCNICS EN PRÀCTIQUES AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA EN BASE A LA RESOLUCIÓ TSF/1779/2017, DE 13 DE JULIOL

1. Objecte: Descripció dels llocs de treball.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, dels llocs de treball de Tècnics per a la concessió de subvencions a incentivar la contractació en pràctiques joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil.

2. Tipus de relació contractual.
La persona seleccionada serà contractada mitjançant un contracte laboral temporal a temps complert en la modalitat de practiques amb una durada de 6 mesos .

3. Requisits de les persones aspirants.
Les persones aspirants hauran de complir tant els requisits generals que es relacionen seguidament com els específics per a cada convocatòria i que es detallen en els corresponents annexos.

Requisits generals:
Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents
requisits:
Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.

Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.

No haver estat separat/a, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentència ferma, per a l’exercici de les
funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.

No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Estar en possessió de la titulació que es detalla en el corresponent annex.
‐ Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
‐ estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
‐ acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional , tal com es detalla a l’annex;
‐ complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

4. Recepció dels/de les candidats/es:
L’Ajuntament de Tortosa mitjançant una oferta pública que serà registrada davant l’Oficina de treball de la Generalitat (OTG) a Tortosa, sol·licitarà candidats/es per cobrir el lloc de treball especificat. Tanmateix, l'Ajuntament mitjançant anuncis en mitjans de comunicació donarà publicitat i la màxima difusió al lloc de treball a cobrir per garantir l'accés a aquesta oferta de treball en condicions d'igualtat per tothom mitjançant:‐ Anuncis a ràdio Tortosa. S’emetran falques publicitàries informant de les característiques principals de la convocatòria. Llocs de treball, durada contracte, programa en el que participaran, etc.
‐ Web de l’Ajuntament de Tortosa. Es publicarà a l’apartat de borsa de treball i s’inclouran les bases.
‐ Web de l’agencia de col·locació del CFO. Es publicarà com oferta de treball i s’adjuntaran les bases.
‐ Premsa escrita d’àmbit territorial com els diaris o setmanaris , l’Ebre, Diari de Tarragona o El punt.

5. Admissió de les persones aspirants.
Un cop rebudes les candidatures de les persones aspirants per part de l’OTG, l’Ajuntament les convocarà per comunicar-los quina documentació han d’aportar, el lloc, data i hora de començament del procés de selecció, i l’ordre d’actuació per du a terme l’entrevista personal, si s’escau.
Documentació que caldrà adjuntar :
‐ Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del passaport.
‐ Fotocòpia de la titulació exigida.
‐ Currículum vitae.
‐ Documents acreditatius de la experiència laboral i de la formació a meritar.

6. Tribunal qualificador de les proves.
Es constituiran dos tribunals qualificadors formats per un President/a, el Secretari/a i un vocal, a determinar pel servei que convoca el procés de selecció, i que seran designats atenent als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres

Els membres del tribunal de Dinamitzador/a juvenil seran:
Presidenta: Irene Prades Ginovart      Suplent : Ernest Valls Montagut
Secretaria: Clàudia Salas Roé             Suplent. Marion Van Elk
Vocal: Laura Orellana Geladó               Suplent: Isabel Sanz Espuny
El tribunal pot nomenar assessor per cada lloc de treball amb veu i sense vot atenent als principis d’imparcialitat i professionalitat.
El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o les persones que els substitueixin.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Els/les vocals hauran de tenir un nivell de titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de treball objecte de la convocatòria.

Les decisions es prendran per majoria de vots presents resolent, en cas d’empat, el vot de qui actuï com a president/a.

7. Procés de selecció.
El procés de selecció constarà de tres fases:

1a Fase: Concurs de mèrits.
En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que es detallen tot seguit i es contrastarà, mitjançant la realització d’una entrevista l’adequació del perfil aptitudinal de la persona aspirant al lloc de treball.

Criteris de valoració i puntuació:
‐ Formació complementaria reglada
1 punt per cada grau, cicle formatiu o certifica de professionalitat a més del requerit que
tinguin relació amb el lloc de treball a desenvolupar . Puntuació màxima 3 punts.

‐ Formació complementària no reglada
Es valorarà aquella formació no reglada, que tingui relació amb el lloc de treball a cobrir.
Puntuació: 0,10 Punts per cada 50 hores de formació. Puntuació màxima 1 punts.

2a Fase: Prova de coneixements teòrics i pràctics.
La 2a fase, per tant, podria incloure una prova escrita de coneixements teòrics i de coneixements pràctics relacionades amb el temari i les tasques i funcions del lloc de treball.
Prova de coneixement teòrics i escrita consistirà en contestar per escrit de coneixements teòrics, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre alternatives de resposta de les quals només una serà la correcta. Les preguntes seran proposades pel tribunal.
Puntuació màxima 8 punts.

Prova de coneixements pràctics oral.
Consistirà en resoldre un cas pràctic proposat pel tribunal de forma oral. Puntuació màxima 4 punts
De la realització de prova oral i possibles incidències es deixarà constància documental mitjançant acta del tribunal.
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits aportats per les persones aspirants, en la prova de coneixements escrits i orals.

Les persones aspirants seran convocades per a la realització de la prova i hauran de presentar, a efectes d’identificació, l’original del DNI o document equivalent.

La no compareixença d’un/a aspirant a la prova en el moment de dur-la a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs/a del procés selectiu.

8. Relació d’aprovats/des.
Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà, al taulell d’anuncis, la relació de persones seleccionades i els/les candidats/es establerts en torn de reserva per prevenir una possible baixa o retirada de la persona seleccionada.

El tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves selectives, un nombre superior d’aspirants que el de places convocades.
La proposta del tribunal vincularà a l’Administració sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els articles 102 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, supòsit aquest en què s’hauran de practicar de nou les proves o tràmits afectats per les irregularitats.

9. Proposta de contractació.
El President de la Corporació resoldrà la contractació a favor de l’aspirant proposat/a. Si la persona proposada no pogués subscriure el contracte de treball dins del termini establert, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació següent més alta.
Si en el decurs del desenvolupament del programa el o la tècnic/a seleccionat/ada causes baixa laboral es substituirà amb la persona candidata que la segueix per ordre de puntuació en la llista elaborada pel Tribunal qualificador de les proves.

10. Incompatibilitats i règim del servei.
Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

11. Recursos i incidències.
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius que se’n derivin, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en les formes establertes per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els tribunals estan facultats per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament dels procediments de selecció i podran disposar la realització de proves
addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d’empat en la qualificació definitiva dels aspirants.

12. Règim jurídic supletori.
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de l’administració local i en especial, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com, si s’escau, el Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Tortosa.

Annex 1 Requisits particulars del lloc de treball, Categoria professional, titulació. Funcions i tasques que ha desenvolupar al lloc de treball
Dinamitzador/a juvenil
Categoria Professional: B
Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior Integrador Social, Animador sociocultural, educació Infantil, mediació comunicativa o promoció de la igualtat de gènere.

Funcions i tasques :
- Dissenyar i executar un programa d'activitats periòdiques.
- Conèixer els serveis que desenvolupen la resta de serveis vinculats a l'edifici per tal de crear sinergies de treball conjunt.
- Promoure la difusió de les activitats que es desenvolupin en el L'Espai Jove “Lo Carrilet”.
- Implicar als diferents col·lectius i/o entitats del municipi en la dinàmica general L'Espai Jove “Lo Carrilet”.
- Fer inventari del material necessari per a la realització de les activitats i controlar que no en falti.
- Garantir la optimització dels recursos i serveis.
- Mantenir relacions i contactes amb altres serveis i regidories de l'Ajuntament.
- Qualsevol altre segons les necessitats del Servei.
- Vigilància de L'Espai Jove “Lo Carrilet”.
- Controlar l'entrada i sortida dels joves i atendre les trucades telefòniques.
- Obrir al començament i tancar-ho al final, un cop no quedi ningú.
- Abans de tancar s’assegurarà que totes les dependències L'Espai Jove “Lo Carrilet” quedin tancades, així com les portes interiors, finestres, ...
- Comunicarà al/la coordinador/a de Joventut qualsevol anomalia que observi i que pugui perjudicar el desenvolupament normal de les activitats.
- Vigilància del moviment de joves en les entrades i sortides.
- Contactarà amb els serveis tècnics adients quan calgui fer reparacions o tasques de manteniment concretes.
- Totes les tasques les realitzarà segons les directrius que estableixi el/la coordinador/a, qui podrà encomanar al dinamitzador/a les gestions de relació que es considerin oportunes: Control de la correspondència, Repartiment de Cartells, Actualització Cartelleres...

Annex 2 : Temari específic de cada lloc :

TTemari específic de Dinamitzador/a juvenil
1.- Concepte teòric de joventut. La joventut com a ciutadania.
2.- Competència de Joventut a L’Estatut de Catalunya.
3.- La realitat juvenil del municipi de Tortosa.
4.- El Pla Nacional de Joventut. Objectius i característiques principals.
5.- El pla local de joventut, una eina de treball
6.- L’Agència catalana de la joventut: naturalesa i funcions
7.- Xarxa d’informació juvenil a Catalunya. Objectius
8.- Funcions d’un/a informador/a juvenil
9.- Característiques principals dels Punts d’Informació Juvenil.
10.- La dinamització juvenil: eina de participació.
11.- Oficines joves d’emancipació a Catalunya.

Localitat, Província


TORTOSA

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Estudios post-secundarios, Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica o equivalentes

Permisos de Conduir


No se requiere ningún permiso.

Es requereix vehicle propi


No

Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions


No es requereix cap ocupació específica..

Àmbits on es desenvoluparà el lloc de treball


Comarcal

Comparteix aquesta oferta