Prospector del Dispositiu Inserció

Publicada: martes, 22 de diciembre de 2015

Tornar a ofertes

Descripció


Les persones interessades hauràn de presentar personalment a l'Oficina de Treball de la Generalitat, c/ Passeig Ribera, núm 25/29 , 43500 Tortosa, abans de les 14:00 del dia 23 de desembre de 2015

Vacants


1

Contingut


 

LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN/A TÈCNIC/A MITJANA RESPONSABLE DEL PROGRAMA I D’UN/A PROSPECTOR/A PER AL DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS PER A L'OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2015” A L'EMPARA DE L'ORDRE EMO/758/2015 , DE 17 D'ABRIL PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS, I S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2015.

 

Objecte: Descripció dels llocs de treball.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal del lloc de treball d’un/a tècnic/a mitjana responsable del programa i d’un/a prospector/a per al dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials amb motiu de la subvenció atorgada amb data 21/10/2015 segons expedient ETB-075/15 pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització d’accions per a la ocupació dins del marc del projecte Treball als Barris, regulat per EMO/758/2015 de 17 d'abril
Tipus de relació contractual.
Les persona seleccionades seran contractades mitjançant un contracte laboral temporal a temps complert en la modalitat d’obra o servei determinat.

Requisits de les persones aspirants.

Les persones aspirants hauran de complir tant els requisits generals que es relacionen seguidament com els específics per a cada convocatòria i que es detallen en els corresponents annexos.

Requisits generals:

Per ser admesos i admeses i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 

Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

 

En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.

 

Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

 

No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.

 

No haver estat separat/a, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.

 

No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

 

Estar en possessió de la titulació que es detalla en el corresponent annex.

 
Recepció dels/de les candidats/es:

L’Ajuntament de Tortosa mitjançant una oferta pública que serà registrada davant l’Oficina de treball de la Generalitat (OTG) a Tortosa, sol·licitarà candidats/es per cobrir el lloc de treball especificat. Tanmateix, l’Ajuntament de Tortosa donarà publicitat i la màxima difusió als llocs de treball a cobrir per garantir l'accés a aquesta oferta de treball en condicions d'igualtat per tothom

Mitjançant:

 
Web de l’Ajuntament de Tortosa. Es publicarà a l’apartat de borsa de treball i s’inclouran les bases.
Web de l’agencia de col·locació del CFO. Es publicarà com oferta de treball i s’adjuntaran les bases
Premsa escrita d’àmbit territorial com els diaris o setmanaris , l’Ebre, Diari de Tarragona o El punt.

 
Admissió de les persones aspirants.

Un cop rebudes les candidatures de les persones aspirants per part de l’OTG, l’Ajuntament les convocarà per comunicar-los quina documentació han d’aportar, el lloc, data i hora de començament del procés de selecció, i l’ordre d’actuació per du a terme l’entrevista personal, si s’escau.

Documentació que caldrà adjuntar :
Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del passaport.
Fotocòpia de la titulació exigida.
Currículum vitae.
Documents acreditatius de la experiència laboral i de la formació a meritar.
 

 
Tribunal qualificador de les proves.

El tribunal qualificador estarà format per un President/a, el Secretari/a i un vocal, a determinar pel servei que convoca el procés de selecció, i que seran designats atenent als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

Els membres del tribunal seran:

President/a:  Claudia Salas Roe                         Suplent Ernest Valls Montagut

Secretari/a:   Marion van Elk                             Suplent: Manel Loras  Franquet

Vocal:     Ramon   Ferrando Mallen                  Suplent: Laura orellana Gelado

               

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o les persones que els substitueixin.

 

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en

les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Els/les vocals hauran de tenir un nivell de titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de treball objecte de la convocatòria.

Les decisions es prendran per majoria de vots presents resolent, en cas d’empat, el vot de qui actuï com a president/a.

 
Procés de selecció.

El procés de selecció constarà de tres fases:

1a Fase: Concurs de mèrits.

En aquesta fase  es valoraran els mèrits degudament acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que es detallen tot seguit i es contrastarà, mitjançant la realització d’una entrevista l’adequació del perfil aptitudinal de la persona aspirant al lloc de treball.

Criteris de valoració i puntuació:
Experiència professional.

Es valorarà els anys d'experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues, com poden ser gestió de dispositius d’inserció laboral, borses de treball, experiència laboral en empreses de col·locació i prospecció d’empreses en qualsevol administració pública, empresa privada o professional lliberal.

Puntuació: 0,30 punts per mes computat. Puntuació màxima 3 punts.
Formació complementària

Es valorarà aquella formació no reglada, que tingui relació amb el lloc de treball a cobrir.

Puntuació: 0,10 Punts per cada 50  hores de formació. Puntuació màxima1 punts.

 

2a Fase: Prova de coneixements.

Consistirà en contestar per escrit, en un període màxim d’una hora , un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre alternatives de resposta de les quals només una serà la correcta. Les preguntes seran proposades pel tribunal i relacionades amb les tasques i funcions del lloc de treball.  Puntuació màxima  8 punts.

 

3a Fase: Entrevista.

L’adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà mitjançant la realització d’una entrevista personal amb les persones aspirants on es valoraran els mèrits al·legats i aspectes com la disponibilitat, la polivalència, la capacitat de treballar en equip, la capacitat de comunicació, la capacitat de resolució de conflictes, així com altres coneixements i habilitats complementaris. Puntuació màxima 4 punts.

 

Vàrem  de l’entrevista:

Coneixement del col·lectiu  a treballar   màxim 1 punts

Capacitat de Comunicació  màxim 1 punts

Disponibilitat horària  màxim  1 punt

Coneixement de l’entorn productiu de Tortosa màxim 1 punt

 

De la realització de l’entrevista i possibles incidències  es deixarà constància documental mitjançant acta del tribunal.

 

El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits aportats per les persones aspirants,  en l'entrevista personal i la prova de coneixements

 

Les persones aspirants seran convocades per a la realització de la prova i l’entrevista i hauran de presentar, a efectes d’identificació, l’original del DNI o document equivalent.

 

La no compareixença d’un/a aspirant a la prova i a  l’entrevista en el moment de dur-la a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs/a del procés selectiu.

 
Relació d’aprovats/des.

Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà, al taulell d’anuncis, la relació de persones seleccionades i els/les candidats/es establerts en torn de reserva per prevenir una possible baixa o retirada de la persona seleccionada.

El tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves selectives, un nombre superior d’aspirants que el de places convocades.

La proposta del tribunal vincularà a l’Administració sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els articles 102 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, supòsit aquest en què s’hauran de practicar de nou les proves o tràmits afectats per les irregularitats.

 
Proposta de contractació.

El President de la Corporació resoldrà la contractació a favor de l’aspirant proposat/a. Si la persona proposada no pogués subscriure el contracte de treball dins del termini establert, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació següent més alta.

Si en el decurs del desenvolupament del programa el/la tècnic/a mitjana responsable del programa i o el/la prospector/a causes baixa laboral es substituirà amb la persona candidata que la segueix per ordre de puntuació en la llista elaborada pel Tribunal qualificador de les proves.

 
Incompatibilitats i règim del servei.

Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

 
Recursos i incidències.

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius que se’n derivin, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en les formes establertes per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els tribunals estan facultats per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament dels procediments de selecció i podran disposar la realització de proves addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d’empat en la qualificació definitiva dels aspirants.

 
Règim jurídic supletori.

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de l’administració local i  en especial, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com, si s’escau, el Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Tortosa.

 

Annexos. Requisits particulars de cada convocatòria

 

ANNEX  . PROSPECTOR /A

PROSPECCIÓ D’EMPRESES

 

FUNCIONS PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL:

 

1.            Realitzar la gestió de la borsa de treball del CFO en quant a empreses

2.            Realitzar la prospecció d’empreses

3.            Gestionar les practiques professionalitzadores no laborals

4.            Informar a les empreses de tipologia de contractes i els seus  beneficis

5.            Coordinar-se amb la direcció del CFO i SIOL

 

TASQUES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL:

 

1.            Atendre les peticions de les empreses.

2.            Incorporar les empreses noves a la base de dades

3.            Actualitzar la base de dades d’empreses

4.            Coordinar-se i treballar amb equip  amb la Tècnica responsable del Servei.

5.            Contactar amb les empreses per fer la prospecció i trobar llocs per a fer pràctiques els alumnes

6.            Fer el seguiment i gestió de les pràctiques dels alumnes

7.            Reunir-se amb la direcció del CFO i SIOL per valorar el funcionament del servei.

8.            Informar a direcció del desenvolupament del servei

 

Requisits de les persones aspirants:

1. Estar en possessió  d’un Grau  o  d’una diplomatura universitària en l’àmbit de les ciències socials, relacions laborals, ciències del treball ,  psicologia, pedagogia o psicopedagogia o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de les sol•licituds. En tot cas l’equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant títol oficial o un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.

 

2. Carnet de conduir B1

 

  

 

 

 

 

Localitat, Província


TORTOSA

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes (diplomados)

Permisos de Conduir


B

Es requereix vehicle propi


Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions


No es requereix cap ocupació específica..

Àmbits on es desenvoluparà el lloc de treball


Local

Comparteix aquesta oferta