Emprenedoria

Persones emprenedores


Per incidir amb el foment de l'emprenedoria, treballem amb el programa Catalunya Emprèn, amb què es fa èmfasi en:
 • Orientar, assessorar i motivar les persones emprenedores
 • Facilitar la ubicació per desenvolupar el projecte d’empresa, al mateix viver d’empreses.
 • Oferir serveis logístics comuns i promoure la relació entre les empreses ubicades en el viver i l’entorn econòmic, provocant sinèrgies mitjançant l’intercanvi d’experiències i la interacció entre les empreses del viver
Les accions que es porten a terme són de dos tipus:

Accions i prestacions bàsiques

 • Serveis d’informació i assessorament adreçats a les persones emprenedores
 • Programes de formació per millorar les habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial.
 • Serveis assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la viabilitat de les idees empresarials
 • Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa

 Accions i prestacions complementàries

 • Accions de sensibilització de la població vers el foment de l’esperit emprenedor
 • Serveis d’informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament
 • Serveis i recursos de viver d’empresa
 • Serveis d’informació i d’assessorament de les noves oportunitats de negoci per als projectes empresarials TIC
 • Finestreta única empresarial